Nieuws

Enkele voorstellen belastingplan 2014

18-09-2013

Per 1 oktober 2013 geldt tijdelijk een schenkingsvrijstelling van € 100.000 voor eigen woning

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is er een speciale schenkingsvrijstelling van € 100.000 die voor iedereen van toepassing is, mits de schenking verband houdt met de verwerving, verbetering of onderhoud van een eigen woning als bedoeld in artikel 3.111 Wet IB 2001 dan wel verband houdt met afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel verband houdt met de aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld als bedoeld in artikel 3.120a Wet IB 2001. In de aangifte moet een beroep op deze vrijstelling worden gedaan. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat bij deze vrijstelling geen leeftijdsgrenzen worden gesteld aan de begiftigde. Evenmin is de vrijstelling beperkt tot schenkingen van ouders aan een kind zodat de schenking ook mag worden verkregen van een ‘derde’. Heeft een kind reeds gebruik gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling als bedoeld in artikel 33 onderdeel 5 of 6 SW, dan komt de reeds genoten vrijstelling in mindering op het bedrag van € 100.000 als het kind een schenking van zijn ouders (!) krijgt.

Eenmalig extra verhoogde schenkingsvrijstelling geldt ook voor aflossing van restschuld

De eenmalig extra verhoogde schenkingsvrijstellingen als bedoeld in artikel 33 onderdelen 5 en 6 SW zullen ook structureel van toepassing worden op een schenking van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar als de schenking wordt gebruikt voor aflossing van een restschuld van een vervreemde eigen woning als bedoeld in artikel 3.120a Wet IB 2001. Volgens de tekst van het voorstel werkt deze uitbreiding terug tot en met 29 oktober 2012.

Geen overdrachtsbelasting maar omzetbelasting over grond als verkoper daarop gaat bouwen

Hoewel daartoe geen wetswijziging is voorgesteld, is in de memorie van toelichting van het Belastingplan 2014 door de regering opgemerkt dat HR 22 maart 2013 (FBN 2013, nr 46) voor de omzetbelasting tot effect heeft dat bij nieuwbouw van woningen op basis van een koop-/aannemingsovereenkomst waarbij door dezelfde ondernemer eerst de grond wordt geleverd en daarna nieuwbouw wordt opgeleverd, er sprake is van één levering die is belast met omzetbelasting. Daarmee is een einde gekomen aan de mogelijkheid om in dergelijke gevallen de grond vrij van omzetbelasting over te dragen. Voor de overdrachtsbelasting bij de overdracht van grond bij koop-/aannemingsovereenkomsten voor lopende bouwprojecten wordt een overgangsregeling getroffen. Dit zal in een beleidsbesluit worden vastgelegd.

Stamrechtvrijstelling ter vervanging van gederfd loon vervalt met ingang van 1 januari 2014

Op 1 januari 2014 zal de stamrechtvrijstelling als bedoeld in artikel 11.1.g Wet LB vervallen. Dit betekent dat vergoedingen die vanaf 1 januari 2014 worden ontvangen ter vervanging van gederfd of te derven loon volledig in de heffing worden betrokken. Voor stamrechten die reeds bestaan op 1 januari 2014, zal de mogelijkheid komen dat deze zonder revisierente ineens worden uitgekeerd. Indien deze bestaande stamrechten in het jaar 2014 ineens worden uitgekeerd, wordt slechts 80% van de uitkering in de belastingheffing betrokken.

Bron: Notamail/sdu

Vorige pagina