Nieuws

Belastingplannen 2015

02-10-2014

Het verlaagde BTW-tarief voor renovatie en onderhoud van woningen is verlengd tot en met 30 juni 2015. Hierdoor betaal je het lage tarief van 6% voor renovatie en onderhoud aan een woning of tuin. Het lage btw-tarief ziet alleen maar op arbeidskosten en niet op de gebruikte materialen.

Aanpassing van de gebruikelijkloonregeling. Tot op heden was er bij de gebruikelijk loon regeling sprake van de term een 'soortgelijke dienstbetrekking'. Omdat in de praktijk deze term tot veel discussie heeft geleid, wordt voortaan aangesloten bij de term 'meest vergelijkbare dienstsbetrekking'.

Per 1 januari 2015 wordt de werkkostenregeling voor alle werkgevers verplicht. De vrije ruimte wordt verlaagd van 1,5% naar 1,2%. De werkgever hoeft maar één keer per jaar met betrekking tot alle vergoedingen en verstrekkingen te toetsen of de vrije ruimte is overschreden. Als dat het geval is, dient de aangifte en afdracht uiterlijk te geschieden in het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar.  Er zijn 3 vrijstellingen:

  • een vrijstelling gereedschappen, computers en mobiele communicatiemiddelen e.d, welke (volgens de werkgever) nodig zijn voor een behoorlijke taakvervulling;
  • een vrijstelling voor een aantal werkplekgerelateerde voorzieningen waarvoor nu al een nihil-waardering geldt;
  • een vrijstelling voor korting op branche-eigen producten.

Vorige pagina